Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van
persoonsgegevens

Privacyverklaring

De
Boskouter met adres Simoenstraat 9 te Smeerebbe Vloerzegem, is eigenaar van de website
www.deboskouter.be Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens
van De Boskouter gepubliceerd staan.

We
dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je
met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring
legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende
gebruikerservaring te bieden.

Bescherming
van je privacy – verantwoordelijke verwerker

De
Boskouter is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de
website www.deboskouter.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het
vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te
beschermen.

De
“vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens
“vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en
internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei
2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon
en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden
zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat
je het doel van deze verwerking kent.

Software

Onze website is ontwikkeld met software van Huurkalender.nl en Booking.com.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze partij gedeeld. Huurkalender.nl  en Booking.com heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. Huurkalender.nl  en Booking.com zijn op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de
toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data
wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Huurkalender.nl  en Booking.com maken gebruik van cookies om
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Huurkalender.nl
 en Booking.com behouden zich het recht
voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Mediawax

Wij nemen
webhosting- en e-maildiensten af van Mediawax. Mediawax verwerkt
persoonsgegevens

namens ons
en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. [Mediawax] heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. [Mediawax] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht.

Facturatie en boekhouden

Cashaca

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie     en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cashaca. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cashaca is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cashaca gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

Registratie
van persoonsgegevens

Je
kan de website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen
over De Boskouter, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke
persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens
je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming
met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de
verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke
verwerking van de gegevens

De
persoonsgegevens die De Boskouter verzamelt, worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan
alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van De
Boskouter. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het
logies, verwerkt worden.

De
Boskouter geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek
van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In
het uitzonderlijke geval dat De Boskouter doorgeeft aan organisaties of
bedrijven waar De Boskouter mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of
wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

De
Boskouter verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke
persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Boeking:
  je e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal
  personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website.
 • Aankoop cadeaubon: je aankoopbedrag, voornaam, familienaam, straat,
  huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, e-mailadres,
  eventuele facturatiegegevens bij aankoop van de cheque op de Website.
 • Beoordelingen:
  Je boodschap, e-mailadres, voornaam, familienaam, score op ligging, score op
  hygiëne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij
  het plaatsen van een review op de Website.
 • Persoonsgegevens van anderen: We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens
  van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je
  persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee
  instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor
  zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt,
  voor zover dit van toepassing is.

Doel
van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Boeking verblijf: Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van
  een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Aankoop cadeaubon: De levering en facturatie van door jou bestelde
  producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou
  werd gevraagd.
 • Beoordelingen: Je
  contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde
  belangen van De Boskouter om de website en dienstverlening voortdurend te
  verbeteren.
 • Persoonsgegevens van anderen: Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden
  van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door
  jou werd gevraagd.

Toelating
voor verwerking

Als
De Boskouter je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of
deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie
samenwerkt, dan zal De Boskouter jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming
vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur
van de verwerking

Deze
gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie
van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De
verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling. Dit impliceert dat wij
op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet een profiel opbouwen
over jou om wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

Je
rechten

•Recht
op toegang en inzage

Je
hebt het recht de gegevens die De Boskouter over jou geregistreerd heeft, in te
zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand
van De Boskouter verwijderd worden.

•Recht
op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je
bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de website.

Als
je de informatie van De Boskouter niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten
allen tijde uitschrijven per e-mail info@deboskouter.be of per brief (Simoenstraat
9 te 9506 Smeerebbe Vloerzegel Zegelsem, België) met vermelding van jouw naam,
postadres en e-mail.

Je
krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een
boekingsbevestiging.

Daarnaast
heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren,
aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of
verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten
niet leverbaar zijn.

•Recht
van verzet

Je
beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast
heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef
je geen redenen op te geven.

•Recht
van vrije gegevensoverdracht

Je
beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen en/of aan andere   verantwoordelijken
over te dragen.

•Recht
van intrekking van de toestemming

Voor
zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je
over het

recht
om die toestemming in te trekken.

•Uitoefening
van je rechten

Je
kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail
naar info@deboskouter.be, per post (Simoenstraat 9 te Smeerebbe Vloerzegem,
België) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACT op de Website.

•Recht
om klacht in te dienen:

Indien
je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met De
Boskouter via info@deboskouter.be of + 32 498501164. Wij zullen alle mogelijke
maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van
persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je
beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Privacycommissie:

Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:

commission@privacycommission.be.

Dit
laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien
je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun
je

een
vordering tot schadevergoeding instellen.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik
maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij
hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en rganisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-

toegestane
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens  verzameld te vermijden alsook elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.

In
geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade  die
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de

persoonsgegevens.

Je
dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door
elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus
als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.deboskouter.be
vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.

Toegang
tot gegevens

Teneinde
je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je
persoonsgegevens aan onze aangestelden.

Wij
garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele
verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig
zijn aan deze Privacyverklaring.

Om
de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw
persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten
i.k.v. pakketreizen.

We
werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde
taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als
we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze
gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor
hun eigen marketingdoeleinden.

We
delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben
om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de
uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van
deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden
gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Boskouter.

Wijzigingen
aan deze Verklaring

Deze
Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen
tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te
controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen
we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van
toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Copyright @ All
Rights Reserved

Onze B&B is aangemeld bij Toerisme Vlaanderen.

NL / FR / DE / ENG »